Algemene Voorwaarden DaimFit Personal Training 

Artikel 1      Definities

1.1       DaimFit Personal Training By Mitchell:  De heer M. Holsbeek, als zelfstandige ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 75841193, alsook personeel dat werkzaam is voor DaimFit ook te noemen opdrachtnemer;

1.2       Opdrachtgever: persoon aan wie door DaimFit een training of andere activiteit wordt gegeven, danwel diens wettelijke vertegenwoordiger(s);

1.3       Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen DaimFit en opdrachtgever, waarvan deze algemene voorwaarden integraal deel uit maken;

1.4       Dienstverlening: de diensten die DaimFit aan opdrachtgever levert, zoals deelname aan en begeleiding bij verschillende groeps- of privé-activiteiten en andere trainingsvormen.

Artikel 2       Algemeen

2.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening van DaimFit, zodra opdrachtgever akkoord is gegaan met de overeenkomst van opdracht ontvang hij/zij de algemene voorwaarden via de mail. 

2.2       De algemene voorwaarden zijn te vinden op www.daimfit.nl

2.3       Bij het sluiten van de overeenkomst worden onderhavige algemene voorwaarden ter hand gesteld al dan niet via de mail verzonden.

2.4       DaimFit is te allen tijde bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn direct van toepassing. De laatste versie van de algemene voorwaarden zal telkens worden gepubliceerd op de website van DaimFit.

2.5       Slechts in onderling overleg kan worden afgeweken van de algemene voorwaarden. Dit zal schriftelijk worden bevestigd aan opdrachtgever.

Artikel 3       Annulering van afspraken

3.1        Indien opdrachtgever om welke reden dan ook niet kan deelnemen aan de dienstverlening van DaimFit, dient dit zo spoedig mogelijk te worden gemeld. Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren schriftelijk te worden geannuleerd. Bij het niet tijdig annuleren van een afspraak is DaimFit gerechtigd om de kosten voor de afspraak al dan niet volledig bij opdrachtgever in rekening te brengen.

3.2        Indien DaimFit door welke omstandigheden dan ook de dienstverlening niet kan uitvoeren, schuiven de activiteiten in principe een week op. In overleg met opdrachtgever kan een andere datum worden vastgesteld.

3.3       DaimFit is op geen enkele wijze gehouden aan enige vorm van schadevergoeding voor het annuleren van een activiteit.

3.4       Bij onvoldoende belangstelling voor groepsactiviteiten behoudt DaimFit het recht om een activiteit te annuleren. In overleg met opdrachtgever zal een nieuwe datum worden vastgesteld.

3.5       Bij een overschot van aanmeldingen voor groepsactiviteiten is DaimFit bevoegd om deelnemers onder te verdelen in aparte groepen en op andere data afspraken te maken. DaimFit zal hierbij zoveel mogelijk de wensen van opdrachtgever(s) in acht nemen.

3.6       Op algemeen erkende feestdagen zijn de activiteiten afgelast. Als opdrachtgever op deze dag een afspraak zou hebben, dan word in overleg met opdrachtgever een nieuwe afspraak gemaakt of verschuift de afspraak een week.

Artikel 4       Overmacht

4.1       Onder overmacht wordt in de zin van de wet een niet-toerekenbare tekortkoming verstaan. Hiervan is sprake bij omstandigheden buiten de wil van opdrachtnemer, en verder iedere niet voorziene omstandigheid aan de zijde van opdrachtnemer waardoor redelijkerwijze niet de naleving van de overeenkomst kan worden gevergd.

4.2       Onder overmachtssituaties worden onder meer verstaan: technische storingen, bijzondere weersomstandigheden, ziekte van personeel en hulppersonen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, brand, waterschade, molest, overstroming en beperkende overheidsmaatregelen. Deze opsomming is niet limitatief.

4.3        Indien DaimFit wegens overmacht de dienstverlening langere tijd niet kan voortzetten, zal er in eerste instantie worden gezocht naar vervanging. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, is DaimFit  niet gehouden om de overeenkomst na te komen, en zal de overeenkomst worden ontbonden. Reeds betaalde rittenkaarten zullen worden gerestitueerd.

4.4       Opdrachtnemer heeft de bevoegdheid om nakoming van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de belemmering.

4.5        In het geval van gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een activiteit worden afgelast.

Artikel 5      Tarieven en betaling

5.1       Op de website van DaimFit worden de tarieven niet vermeld. 

5.2       Betaling van de factuur dient zonder opschorting of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij aan de opdrachtgever een wettelijke bevoegdheid tot opschorting/verrekening toekomt.

5.3       Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van facturen komen voor rekening van opdrachtgever.

5.4        Indien tijdige betaling uitblijft is DaimFit steeds bevoegd tot opschorting van de dienstverlening, dan wel ontbinding van de overeenkomst zonder dat hij schadeplichtig is jegens opdrachtgever.

5.5       Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor de betalingsverplichting uit hoofde van de overeenkomst met DaimFit, ook in gevallen waarin het lesgeld door een derde partij wordt voldaan.

Artikel 6       Aansprakelijkheid

Het is bij je bekend dat je werkt met inspannende activiteiten aanbevolen zijn door DaimFit. 

Je hebt er zelf voor gekozen om eventueel trainingen uit te laten voeren door DaimFit. De intensiteit van de training wordt aangepast in de loop van het traject. Je kan te allen tijde de trainingen laten stoppen om wat voor reden dan ook. Het is mogelijk dat er bepaalde veranderingen optreden tijdens de trainingen. Deze omvatten abnormale bloeddruk, flauwvallen, overgeven, , onregelmatig-, snel- of langzaam hartritme en in uitzonderlijke hartaanval, beroerte of overlijden. Je begrijpt dat elke inspanning zal worden geleverd om deze risico’s te minimaliseren.

6.1       Voor elke door DaimFit aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. DaimFit kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

6.2       DaimFit is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de dienstverlening  die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de dienstverlening.

6.3       DaimFit is niet aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan of bij opdrachtgever is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens DaimFit geleverde zaken en/of diensten.

6.4       DaimFit is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, door welke oorzaak dan ook, op enigerlei wijze aan opdrachtgever en/of toebehorende zaken verloren gaan of anderszins schade oplopen.

6.5       DaimFit is niet aansprakelijk wanneer opdrachtgever op enigerlei andere wijze schade lijdt en  deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van opdrachtgever.

6.6       DaimFit is niet aansprakelijk wanneer opdrachtgever op enigerlei wijze schade leidt en deze is te wijten aan het niet of niet volledig of foutief invullen van het intakeformulier.

6.7       DaimFit is in de hiervoor genoemde gevallen uitsluitend aansprakelijk indien sprake is van grove opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van DaimFit.

6.8        Iedere aansprakelijkheid van DaimFit voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die gebaseerd is op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van DaimFit te dier zake uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.

6.9       DaimFit is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens opdrachtgever verschafte onjuiste en/of onvolledige informatie.

6.10     Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het door DaimFit in rekening gebrachte bedrag met een maximum van zes maanden.

6.11      

Je begrijpt dat de informatie die je hebt over jouw gezondheidsstatus of eerdere ervaringen met ongewone gewaarwordingen bij fysieke inspanningen de veiligheid en waarde van jouw trainingen kan beïnvloeden. Je erkent dat het onmiddellijk melden van ongewone gewaarwordingen tijdens de trainingen zelf bijzonder belangrijk zijn en dat je verantwoordelijk bent om dergelijke informatie volledig bekend te maken, ongeacht of dit door DaimFit wordt gevraagd. 

Artikel 7       Geheimhouding

7.1       DaimFit is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

7.2        Indien DaimFit op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan een door de wet of rechter aangewezen derde mede te verstrekken, en DaimFit zich te dier zake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de rechter erkende of toegestaan recht van verschoning, dan is DaimFit niet gehouden tot enige schadevergoeding of schadeloosstelling aan opdrachtgever en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

Artikel 8       Toepasselijk recht en geschillen

8.1       Op de overeenkomst tussen DaimFit en opdrachtgever alsmede onderhavige algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien een bij de overeenkomst betrokken partij buiten Nederland gevestigd is.

8.2        Indien partijen een geschil hebben naar aanleiding van de overeenkomst, zullen zij in overleg trachten tot een oplossing te komen.

8.3        Leidt overleg niet tot een oplossing, dan kunnen partijen het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter in de Rechtbank Oost Nederland, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

8.4        Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is/vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Opdrachtnemer zal dan met opdrachtgever in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Contact

KvK-nummer: 75841193

BTW nummer: NL001409355B83
E-mail: info@daimfit.nl
Telefoon: 06-43490932

Adres

DaimFit Personal Training By Mitchell
@ Easyactivestudio Gendt

Dorpstraat 60E
6691 BA Gendt